وابسته اسم


وابسته های اسم در گرامر زبان انگلیسی، کلماتی هستند که در مقابل اسم قرار میگیرند تا آن را واضح کنند.


هدیه رایگان
کتاب رایگان گرامر برای تنبل ها