وابسته اسم


وابسته های اسم در گرامر زبان انگلیسی، کلماتی هستند که در مقابل اسم قرار میگیرند تا آن را واضح کنند.


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉