قیدهای نسبی


در گرامر زبان انگلیسی این قیدها برای اضافه شدن به جمله میتوانند استفاده شوند. این قیدها در عبارات نسبی جایگزین حرف اضافه به اضافه which میشوند.


اول باید قسمت اول قیدها را بخوانید.


where, when, why


a.That’s the restaurant where we met


(آن رستورانی است که ما باهم آشنا شدیم)


.I remember the day when we first met


(اولین روزی که باهم آشنا شدیم را به یاد دارم)


.Tell me why you were late


(به من بگو چرا دیر کردی)

قیدهای زمان

در گرامر زبان انگلیسی قیدهای زمان به ما میگویند که یک اتفاق در چه زمانی، به چه مدتی و چندبار افتاده است.


(امروز) Today

(دیروز) yesterday

(اخیراً) later

(حالا) now

(پارسال) last year

کی

(تمام روز) All day

 (زیاد نه) not long

(برای مدتی) for a while

(از پارسال) since last year

برای چه مدت

(گاهی) Sometimes

(مکرراً) frequently

(هرگز) never

(اغلب) often

(سالانه) yearly

چند وقت یک بارقیدهای ردیف اول جدول بالا معمولاً در آخر جمله قرار میگیرند.


.I’m going to tidy my room tomorrow


(فردا اتاقم را مرتب میکنم)
این حالت عادی و طبیعی آن است ولی گاهی ممکن درجایی به غیر از آخر جمله برای تأکید هم بیایند.


.Later children ate some porridge


(اخیراً بچه ها کمی فرنی خوردند)


.Children later ate some porridge


(بچه ها اخیراً کمی فرنی خوردند)


.Children ate some porridge later


(بچه ها کمی فرنی خوردند اخیراً)
قیدهای ردیف دوم جدول بالا در آخر جمله می آیند.


.She stayed home all day


(او تمام روز را در خانه ماند)


نکته: در گرامر زبان انگلیسی for همراه با یک مدت زمان خاص می آید. به مثال های زیر توجه کنید.


(برای سه روز) .For three days


(برای یک هفته) .For a week


(برای دو قرن) .For two centuries


نکته: در گرامر زبان انگلیسی since همیشه از یک زمان خاص شروع میشود. مثال های زیر را ببینید.


(از دوشنبه) .Since Monday


(از 1997) .Since 1997


(از آخرین جنگ).Since the last war
قیدهای ردیف سوم جدول بالا برای نشان دادن تکرار یک کار به کار برده میشوند. قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی به کار میروند.


.I often eat meat


(من اغلب گوشت میخورم)


.I never drink wine


(من هرگز شراب نمینوشم)


.She always walks to work


(او همیشه پیاده به کار میرود)
بعضی از قیدهای زمان دقیقاً تعداد تکرار را نشان میدهند.


.This magazine is published monthly


(این مجله ماهانه منتشر میشود)


.He visits his mother once a week


(او هفته ای یک بار مادرش را میبیند)
وقتی که یک قید تکرار در آخر جمله بیاید، قوی تر است.


.She regularly visits France


.She visits France regularly


(او معمولاً از فرانسه دیدن میکند)
فرق بین yet و still در گرامر زبان انگلیسی


در گرامر زبان انگلیسی yet برای جملات پرسشی و منفی به کار میرود و جای آن در آخر جمله یا بعد از not است.


?Have you finished your work yet


(آیا هنوز کارت را تمام نکرده ای)


.No, not yet


(نه هنوز)
در گرامر زبان انگلیسی از still برای نشان دادن استمرار استفاده میکنیم، در جملات پرسشی و مثبت به کار میرود. جایگاه آن قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی است.


.I’m still working


(من هنوز دارم کار میکنم)


.I’m still hungry


(من هنوز گرسنه ام)


?Are you still here


(تو هنوز اینجایی)


ترتیب قیدهای زمان


اگر که مجبورید چند تا قید در آخر جمله استفاده کنید. از این ترتیب استفاده کنید.


1. چه مدت


2. چند وقت یک بار


3. چه موقع


به مثال زیر توجه کنید.


.She worked in a hospital for two days, every week, last year


(او پارسال، هرهفته دو روز، در بیمارستان کار کرد)
کاربرد so do I و neither do I در گرامر زبان انگلیسی


ما از این دو عبارت در گرامر زبان انگلیسی، برای بیان تائید حرف گوینده استفاده میکنیم، از so do I برای موافقت با یک جمله مثبت و از neither do I برای بیان موافقت با یک جمله منفی استفاده میکنیم.


.Peter hates mushrooms. So do I


(پیتر از قارچ متنفر است. منم همینطور)


.Marry doesn’t live in London. Neither do I


(مری در لندن زندگی نمیکند. منم همینطور)
فعلی که بعد از so و neither می آید، بسته به زمان فعل اول جمله تغییر میکند.


.Lucy like coffee. So do I

(لوسی قهوه دوست دارد. منم همینطور)

حال ساده

.Jill went to cinema. So did I

(جیل به سینما رفت. منم همینطور)

گذشته ساده

.They have been to Colombia. So have I

(آنها در کلمبیا بوده اند. منم همینطور)

حال کامل

.Edward will be at cafe. So will I

(ادوارد در کافه خواهد بود. منم همینطور)

آینده ساده

.He would like tea. So would I

(او چایی دوست دارد. منم همینطور)

فعل کمکی

.She’s going out tonight. So am I

(او امشب به بیرون میرود. منم همینطور)

حال استمراریدر گرامر زبان انگلیسی برای too و either میتوانیم از I do too و I don’t either که معنایی مشابه با موارد قبل دارند.


.Peter hates mushrooms. I do too


(پیتر از قارچ متنفر است. منم همینطور)


.Marry doesn’t live in London. I don’t either


(مری در لندن زندگی نمیکند. منم همینطور)
حالت فعل هم دقیقاً مشابه جدول بالا تغییر میکند. به یاد داشته باشید که در گرامر زبان انگلیسی either نیاز به فعل منفی دارد.
کاربرد me too و me neither در گرامر زبان انگلیسی


به مثال های زیر توجه کنید.


.Peter hates mushrooms. Me too


(پیتر از قارج متنفر است. منم همینطور)


.Marry doesn’t live in London. Me neither


(مری در لندن زندگی نمیکند. منم همینطور)
قیدهای ربط در گرامر زبان انگلیسی


قیدهای ربط در گرامر زبان انگلیسی دوتا جمله با عبارت نامرتبط را به هم وصل میکنند. هر جمله میتوانند معنی جداگانه خود را داشته باشند. بعد از قید ربط میتواند کاما گذاشت.


در زیر لیستی از پرکاربردترین قیدهای ربط گرامر زبان انگلیسی را میبینید.


besides

(به علاوه)

anyway

(به هر حال)

also

(همچنین)

For instance

(برای مثال)

finally

(نهایتاً)

certainly

(قطعاً)

In addition

(به علاوه)

however

(در هر حال)

For example

(برای مثال)

then

(سپس)

later

(اخیراً)

instead

(در عوض)

On the other hand

(از طرفی دیگر)

otherwise

(وگرنه)

thus

(سپس)

perhaps

(شاید)

still

(هنوز)

next

(بعد)

Likewise

(همچنین)

now

(حالا)

so

(پس)

moreover

(به علاوه)

namely

(برای مثال)

undoubtedly

(بی شک)قیدهای ربط در گرامر زبان انگلیسی


میتوانند براساس کاربرد دسته بندی شوند. گاهی قیدهای ربط به معنی به علاوه هستند.


In addition, next, also, again, furthermore
گاهی کاربردشان مقایسه کردن است.


Also, likewise, similarly
در گرامر زبان انگلیسی گاهی برای بیان اعتراف هستند.


However, instead, in spite of, rather
در گرامر زبان انگلیسی گاهی برای بیان تأکید هستند


Indeed, of course, certainly, further
در گرامر زبان انگلیسی گاهی برای توضیح بیشتر هستند.


For example, namely, thus, that is, for instance
در گرامر زبان انگلیسی گاهی برای خلاصه کردن هستند.


All in all


In summary


Finally


In conclusion
در گرامر زبان انگلیسی گاهی برای بیان زمان هستند.


Before


Meanwhile


Furthermore


Lately


Now


Since


In the meantime


Thereafter
به مثال های زیر توجه کنید.


.I wanted to see a scary movie, however, my friend wanted to see a comedy movie


(من خواستم که یک فیلم ترسناک ببینم، در هر حال، دوستم خواست یک فیلم کمدی ببیند)


.You need to concentrate on your lessons, otherwise, you will fail


(تو نیاز داری که روی درس هایت تمرکز کنی، وگرنه، میفتی)


دانلود این مقالهحتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.


در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.