قیدها


قیدها در گرامر زبان انگلیسی بیان کننده حالت و مکان و زمان انجام کاری هستند و میتوانند در جمله حذف شوند و تغییر معنایی ایجاد نمیکنند.