جایگاه قید در جمله انگلیسی

مقاله اسم های جنس را از اینجا مطالعه کنید.

.The bus moved slowly

(اتوبوس به آرامی حرکت کرد)

.The bears ate greedily

(خرس ها حریصانه خوردند)بعضی اوقات در گرامر زبان انگلیسی قیدها درباره صفت ها به ما توضیحات بیشتری میدهند

.You look absolutely fabulous

(تو واقعاً شگفت انگیزی)


قیدها همچنین میتوانند که سایر قیدها را توضیح دهند.

.She played the Violin extremely well

(او بی نهایت خوب ویولون زد)

.You’re speaking too quickly

(تو خیلی به سرعت حرف میزنی)


قیدها در گرامر زبان انگلیسی چگونه ایجاد میشوند؟

در بسیاری از موارد یک قید با اضافه کردن ly به انتهای صفت، ایجاد میشود.

قید
صفت
(به ارزانی) cheaply
(ارزان) cheap
(به آرامی) slowly
(آرام) slow


.Time goes quickly

(زمان به سرعت میگذرد)

.She certainly had an interesting life

(او یقیناً زندگی جالبی داشت)


در گرامر زبان انگلیسی اگر که یک صفت به y ختم شود، برای ساختن قید، y را حذف میکنیم و سپس ily به انتهای آن اضافه میکنیم.

قید
صفت
(به آسانی) easily
(آسان) easy
(به خوش شانسی) luckily
(خوش شانس) lucky


در گرامر زبان انگلیسی اگر که یک صفت به able یا ible یا le ختم شود، برای ساختن قید e را حذف و y را اضافه میکنیم.

قید
صفت
(به طرز وحشتناکی) terribly
(وحشتناک) terrible
(احتمالاً) probably
(محتمل) probable


در گرامر زبان انگلیسی اگر که صفت به ic ختم شود، با آن ally اضافه میکنیم.

قید
صفت
(پایه ای) basically
(پایه) basic
(از نظر اقتصادی) economically
(اقتصادی) economic

نکته به جز publicly


در گرامر زبان انگلیسی بعضی قیدها دقیقاً مثل صفت هستند.

قید
صفت
(به سرعت) fast
(سریع) fast
(به بلندی) high
(بلند) high


(این ماشین سریعی است) It’s a fast car

(این ماشین به سرعت میرود) He drives very fast

(این کار سختی است) This is a hard job

(او به سختی کار میکند) He works hard


در گرامر زبان انگلیسی Well قید است و good صفت است.

.He’s a good student

(او دانش آموز خوبی است)

.He studies well

(او به خوبی درس میخواند)


نکته: در گرامر زبان انگلیسی اگر که قید را از جمله حذف کنیم آسیبی به معنای جمله نمیرسد و تغییری نمیکند، ولی اگر صفت را حذف کنیم، معنای جمله تغییر میکند.

قیدهای مکان در گرامر زبان انگلیسی

قیدهای زمان در گرامر زبان انگلیسی به ما میگویند که در چه مکانی یک اتفاق می افتد. آن ها معمولاً بعد از فعل اصلی یا مفعول می آیند.

بعد از فعل اصلی

.I looked everywhere

(من همه جا را دیدم)

.I’m going home

(من به خانه میروم)


بعد از مفعول

.They built a house nearby

(آنان نزدیک اینجا خانه ساختند)

.She took the child outside

(او بچه را به بیرون برد)


قیدهای مکان رایج در گرامر زبان انگلیسی

Here و there

(بیا اینجا) .Come here

(آن اینجاست) .It’s in here

(آن را آنجا بگذار) .Put it there

(آن آنجاست) .It’s in there


Here و there به همراه حروف اضافه می آیند تا که عبارات قیدی رایج را بسازند.

(آن پایین) Down there
(این پایین) Down here
(آنجا) Over there
(اینجا) Over here
(آن زیر) Under there
(این زیر) Under here
(آن بالا) Up there
(این بالا) Up here


Here و there در ابتدای جمله می آیند در مناداها یا وقتی که نیاز به تأکید است. در گرامر زبان انگلیسی آن ها توسط فعل دنبال میشوند، اگر که اسم، فاعل باشد.

.Here comes the bus

(اینم از اتوبوس داره میاد)


یا با ضمیر، اگر که فاعل باشد.

.Here it is

(این جاست)

.There she goes

(دارد میرود)


نکته: بیشتر قیدهای مکان رایج، حرف اضافه هم هستند.

(پشت) behind
(همراه با) along
(نزدیک) about
(روی) over
(پائین) down
(کنار) by
(از میان) through
(روی) on
(داخل) in


در گرامر زبان انگلیسی سایر قیدهای مکان که به wards ختم میشوند، جهت حرکت را نشان میدهند.

(به سمت شرق) eastwards
(به سمت) towards
(به سمت عقب) backwards
(به سمت بیرون) outwards
(به سمت جلو) forwards
(به سمت غرب) westwards
(به سمت جنوب) southwards
(به سمت شمال) northwards
(به سمت خانه) homewards


.Cats can't usually walk backwards

(گربه ها معمولاً نمیتوانند به سمت عقب راه بروند)

.She ran towards us

(او به سمت ما دوید)

نکته:towards حرف اضافه است، قید نیست، پس همیشه توسط اسم یا ضمیر دنبال میشود.

.He walked towards the car

(او به سمت ماشینش راه رفت)

.She ran towards me

(او به سمت من دوید)


قیدهای حالت در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی قیدهای حالت به ما میگویند که چگونه چیزی انجام شده است. معمولاً بعد از فعل اصلی یا مفعول می آیند.

.She swims well

(او به خوبی شنا میکند)

.He runs fast

(او به سرعت میدود)

.He plays guitar beautifully

(او به زیبایی گیتار مینوارد)

نکته: قید نباید بین فعل و مفعول قرار بگیرد.

.He ate greedily the chocolate cake
نادرست
.He ate the chocolate cake greedily
درست


اگر که قبل از مفعول حرف اضافه ای وجود دارد، ما میتوانیم قید را قبل از همان حرف اضافه قرار دهیم یا بعد از مفعول.

.The child ran happily towards her mother

.The child ran towards her mother happily

(بچه با شادی به سمت مادرش دوید)


گاهی در گرامر زبان انگلیسی، قید حالت قبل از فعل به اضافه مفعول می آید.

.He gently woke her mother

(او به آرامی مادرش را بدار کرد)


بعضی از نویسنده ها در گرامر زبان انگلیسی، قید حالت را در ابتدای جمله قرار میدهند تا توجه ما را جلب کنند.

.Slowly she picked up the knife

(به آرامی چاقو را برداشت)


این قیدها معمولاً بعد از فعل می آیند.

Well, badly, hard, fast


در گرامر زبان انگلیسی جایگاه قید بسیار مهم است، وقتی که بیشتر از یک فعل در جمله وجود دارد، اگر که قید بعد از یک عبارت قرار گیرد، پس کل عبارت را تعریف میکند. به مثال زیر توجه کنید تا تفاوت را در گرامر زبان انگلیسی ببینید.

.She quickly agreed to type the letter

(او به سرعت موافقت کرد که نامه را بنویسد)

.She agreed to type the letter quickly

(او موافقت کرد تا به سرعت نامه را بنویسد)


قیدهای عالی و تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی قیدهای تفضیلی و عالی، دقیقاً مثل صفت های عالی و تفضیلی هستند.

قید عالی
قید تفضیلی
قید
(سخت ترین) hardest
(سخت تر) harder
(سخت) hard
(دیرترین) latest
(دیرتر) later
(دیر) late
(سریع ترین)fastest
(سریع تر) faster
(سریع) fast


.Jim works harder than his brother

(جیم از برادرش سخت تر کار میکند)

.Everybody ran fast but, John ran the fastest of all

(همه به سرعت دویدند، ولی جان با بیشترین سرعت از همه دوید)


در گرامر زبان انگلیسی در قیدهایی که به ly ختم میشوند از more و most استفاده میکنیم.

قید عالی
قید تفضیلی
قید
(آرام ترین) Most quietly
(آرام تر) More quietly
(به آرامی) quietly
(آرام ترین) Most slowly
(آرام تر) More slowly
(آرام) slowly


.The teacher spoke more slowly

(معلم به آرامی بیشتری حرف زد)

.Could you sing more quietly please

(میتوانی آرام تر بخوانی لطفاً)


بعضی از قیدها، از این قاعده مستثنا هستند.

قید عالی
قید تفضیلی
قید
(بدترین) worst
(بدتر)worse
(به بدی) badly
(دورترین) Furthest/farthest
(دورتر) Further/farther
(دور) far
(بهترین) best
(بهتر) better
(به خوبی) Well


.The little boy ran further than his brother

(پسر کوچک دورتر از برادرش دوید)

.You’re driving worse today than yesterday

(امروز بدتر از دیروز رانندگی میکنی)


نکته: گاهی اوقات most به معنی زیاد است.

.We were most grateful for your help

(ما بسیار از کمک شما سپاسگزاریم)

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.