indirect question گرامر 

در گرامر زبان انگلیسی ترتیب کلمات در فرم پرسشی نقل‌قول غیرمستقیم همان حالت عادی است، یعنی فاعل قبل از فعل می‌آید و نیازی نیست که از did یا do استفاده کنیم.

قسمت اول نقل‌قول ها را از اینجا بخوانید.

?Where does Peter live

(پیتر در کجا زندگی می‌کند)

.She asked him where Peter lived

(او پرسید که پیتر کجا زندگی می‌کند)سؤالات بله و خیر

در گرامر زبان انگلیسی، برای این سؤالات از ساختار زیر استفاده می‌کنیم.

Ask + if/whether + clause

?Do you speak English

(آیا شما انگلیسی حرف می‌زنید)

.He asked me if I spoke English

(او از من پرسید که آیا انگلیسی حرف می‌زنم).Is it raining

(باران می‌بارد)

.She asked if it was raining

(او پرسید آیا باران می‌بارد)کلمات پرسشی

کلمات پرسشی از ساختار زیر استفاده می‌کنند.

Ask + question word + clause

به مثال‌های زیر توجه کنید.

"?He asked me “what is your name

(او از من پرسید"اسمت چیست؟")

.He asked me what my name was

(او از من پرسید که اسم من چیست)"?She asked “when does the train arrive

(او پرسید"قطار کی می‌رسد؟")

.She asked when the train arrived

(او پرسید که قطار کی حرکت می‌کند)خلاصه گرامر indirect questions
به یاد داشته باشید که در گرامر زبان انگلیسی ممکن است، بعضی فعل ها در چند دسته قرار بگیرند.

فعل هایی که از ساختار زیر پیروی میکنند.

If/whether + clause

Ask, know, remember, say, seeفعل هایی که از that-clause پیروی میکنند.

(جواب دادن) replay
(شک کردن) doubt
(اضافه کردن) add
(گزارش دادن) report
(تخمین زدن) estimate
(پذیرفتن) admit
(موافقت کردن) agree
(توضیح دادن) explain
(رها کردن) reveal
(گفتن) say
(ترسیدن) fear
(اعلام کردن) announce
(توضیح دادن) state
(حس کردن) feel
(پاسخ دادن) answer
(نظر دادن) suggest
(پافشاری کردن) insist
(بحث کردن) argue
(فکر کردن) suppose
(ذکر کردن) mention
(رجز خواندن) boast
(گفتن) tell
(دیدن) observe
(به دست آوردن) claim
(فکر کردن) think
(راضی کردن) persuade
(نظر گذاشتن) comment
(فهمیدن) understand
(خواستگاری کردن) propose
(شکایت کردن) complain
(هشدار دادن) warn
(اظهار داشتن) remark
(تایید کردن) confirm

(به یاد آوردن) remember
(فکر کردن) consider


فعل هایی که در گرامر زبان انگلیسی هم از that-clause هم از مصدر با to پیروی میکنند.

(تصمیم گرفتن) decide
(انتظار داشتن) expect
(گارانتی کردن) guarantee
(امید داشتن) hope
(قول دادن) promise
(قسم خوردن) swear
(تهدید کردن) threaten


فعل هایی که با that-clause شامل should

(نظر دادن) recommend
(اصرار کردن) insist
(پند دادن) advise
(درخواست کردن) request
(ترجیح دادن) prefer
(التماس کردن) beg
(نظر دادن) suggest
(درخواست کردن) propose
(تقاضا کردن) demand


فعل هایی که در گرامر زبان انگلیسی از عبارت شروع شده با یک کلمه پرسشی پیروی میکنند.

see
imagine
decide
suggest
know
describe
teach
learn
discover
tell
realize
discuss
think
remember
explain
understand
reveal
forget
wonder
say
guess


فعل هایی که از ساختار زیر پیروی میکنند.

Object + to-infinitive

(منع کردن) forbid
(نصیحت کردن) advise
(آموزش دادن) instruct
(پرسیدن) ask
(التماس کردن) beg
(گفتن) tell
(هشدار دادن) warn
(دعوت کردن) invite


نقل قول غیرمستقیم در گرامر زبان انگلیسی: درخواست، پیشنهاد، نظر

در گرامر زبان انگلیسی وقتی که میخواهیم، یک دستور یا درخواست را گزارش دهیم، میتوانیم از فعل tell به اضافه مصدر با to استفاده کنیم.

He told me to go awayفعل هایی را که در گرامر زبان انگلیسی میتوان به این شیوه به کار برد، در لیست زیر میبینید.

(سفارش دادن) order
(دستور دادن) command
(پرسیدن) ask
(هشدار دادن) warn
(دعوت کردن) invite
(نصیحت کردن) advise
(یاد دادن) Teach
(التماس کردن) beg


به مثال های زیر توجه کنید.

".The doctor said to me "stop smoking

(دکتر به من گفت"سیگار کشیدن را متوقف کن")

.The doctor told me stop smoking

(دکتر به من گفت سیگار کشیدن را متوقف کنم).Could you please be quite" she said"

(او گفت"میتوانی ساکت باشی لطفاً)

.She asked me to be quite

(او از من خواست که ساکت باشم)درخواست برای چیزی در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی برای درخواست چیزی، از این ساختار استفاده میشود.

Ask + for + objects.Can I have an apple?" she asked"

(او پرسید"میتوانم یک سیب بخورم")

.She asked for an apple

(او یک سیب خواست)پیشنهاد دادن در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی برای پیشنهاد دادن از that-clause استفاده میشود.

''?She suggested:''Why don’t you get a mechanic to look at the car

(چرا یک مکانیک نمیگیرید تا به ماشین نگاهی بیندازد)

.She suggested that I should get a mechanic to look at the car

(او پیشنهاد داد که من یک مکانیک بگیرم تا به ماشین نگاه کنم)برخی دیگر از فعل های گزارشی را در زیر میبینید.

Insist, recommend, demand, request, and propose

دانلود این مقاله

با نظراتتون پائین همین صفحه به ما انرژی بدین.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.