capitalization

حروف کوچک و بزرگ در انگلیسی + مثال های رایج

/english-grammar-use-of-capital-letters-with-nouns

حروف بزرگ در گرامر زبان انگلیسی، در موارد زیر کاربرد دارند:1.اسم اشخاص2.اسم کتاب ها و...


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها