چرا و کی T مانند D تلفظ میشود

جستجو نتیجه ای نداشت!