پیشوندها

کلمات انگلیسی با پیشوند un/ir/il/im/in/a/non و dis/de/mis مثال + توضیحات

/english-grammar-negative-prefix

پیشوندها در گرامر زبان انگلیسی، گروهی از حروف هستند که پیش از کلمه می آیند.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان