نگران بودن

دلشوره دارم به انگلیسی + معنی و تلفظ دقیق

/i-have-butterflies-in-my-stomach

دلشوره دارم به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها