مصدر با to در زبان انگلیسی

گرامر infinitive + کامل ترین توضیحات و مثال ها

/english-grammar-gerund-and-infinitive-clause-3

گرامر infinitive


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها