مبهم

گرامر a lot of-وابسته اسم + توضیحات عالی و کامل

/english-grammar-functions-and-classes-of-determiners

وابسته اسم در گرامر زبان انگلیسی ، کلمه ای است که درمقابل اسم قرار میگیرد تا آن را واضح کند.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان