مبارک به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی! + دقیق ترین تلفظ صوتی + با تاخیر یا پیشاپیش

/happy-birthday-in-advance-or-happy-belated-birthday

تولدت مبارک به انگلیسی!


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها