قید

جایگاه قید در جمله انگلیسی + بهترین و عالی ترین قیدها

/english-grammar-adverbs-1

جایگاه قید در جمله انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها