قید

جایگاه قید در جمله انگلیسی + بهترین و عالی ترین قیدها

/english-grammar-adverbs-1

جایگاه قید در جمله انگلیسی


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان