فاعل در زبان انگلیسی

فعل و فاعل در زبان انگلیسی + بهترین توضیحات

/english-grammar-verbs-2

در گرامر زبان انگلیسی فاعل مفرد باید فعل مفرد داشته باشد.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان