ضرب المثل باد میبرد به انگلیسی

ضرب‌المثل‌ باد آورده را باد میبرد به انگلیسی

/easy-come-easy-go

ضرب‌المثل‌ باد آورده را باد میبرد به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها