صفت تفضیلی در انگلیسی

صفت عالی و صفت تفضیلی در انگلیسی + مقایسه و توضیحات کامل

/english-grammar-forming-the-comparative-and-superlative

صفت عالی و صفت تفضیلی در انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها