صفت تفضیلی

صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی + توضیحات تکمیلی

/english-grammar-notes-of-superlative-and-comparative

صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی


صفت عالی و صفت تفضیلی در انگلیسی + مقایسه و توضیحات کامل

/english-grammar-forming-the-comparative-and-superlative

صفت عالی و صفت تفضیلی در انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها