صفات تفضیلی در انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی + توضیحات تکمیلی

/english-grammar-notes-of-superlative-and-comparative

صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها