سال دومی

مقاطع تحصیلی دانشگاه به انگلیسی_سال اولی تا چهارمی به انگلیسی چی میشه؟

/university-years

سال اولی تا چهارمی به انگلیسی چی میشه؟


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉