درس انگلیسی

آموزش زبان:I don't give a shit

/englishinstruction-i-don-t-give-a-shit

چطوری در زبان انگلیسی بگیم"برام مهم نیست"؟


کتاب رایگان گرامر برای تنبل‌ها