درافتادن

سر به سر کسی گذاشتن به انگلیسی + تلفظ دقیق

/pull-somebody-s-leg

سر به سر کسی گذاشتن


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها