تفاوت مصدر و اسم مصدر در انگلیسی

اسم مصدر در انگلیسی چیست؟ + توضیحات عالی

/english-grammar-gerund-and-infinitive-2

اسم مصدر در انگلیسی چیست؟


مصدر در زبان انگلیسی + توضیحات و مثال کامل

/english-grammar-gerund-and-infinitive-1

مصدر در زبان انگلیسی


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان