انگلیسی حوصله ندارم

حوصله ندارم به انگلیسی + دقیق ترین معادل و تلفظ عالی

/i-feel-like-doing-something

حوصله ندارم به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها