اموزش زبان

آموزش زبان با موسیقی

/learning-english-by-musics

فایده های آموزش زبان با موسیقی در وکب استارتر :یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی


آموزش زبان:Wake me up Avicci

/englishinstruction-wake-me-up-avicii-translation

آموزش زبان:Wake me up Avicci


آموزش زبان:مخ زدن...!

/englishinstruction-hit-on

مخ زدن در زبان انگلیسی:چگونه بگوییم مخ کسی را زدیم؟


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉