از توجه شما سپاسگزارم

از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی

/thank-you-for-your-attention

از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها