آموزش زبان انگلیسی

حوصله ندارم به انگلیسی میشه چی؟

/i-feel-like-doing-something

حوصله ندارم به انگلیسی.هوس کردم به انگلیسی


آموزش زبان انگلیسی.اسامی سبزیجات به انگلیسی

/vegetables

اسامی سبزیجات به انگلیسی


اصطلاحات زبان:تو کفتم به انگلیسی چی میشه؟

/to-have-the-hots-for-someone

اصطلاحات زبان:تو کفتم به انگلیسی چی میشه؟


آموزش زبان انگلیسی رایگان صفرتاصد

/amoozesh-zaban-engelisi

آموزش زبان انگلیسی صفرتاصد رایگان برای مبتدی ها


آموزش زبان انگلیسی.چطوری به انگلیسی بگیم" مگه نه"؟

/amoozesh-zaban-engelisi-question-tags

آموزش زبان انگلیسی.چطوری به انگلیسی بگیم" مگه نه"؟


حساب حسابه کاکا برادر! یعنی چه؟ توضیحات + مثال

/english-idioms-business-is-business

حساب حسابه کاکا برادر!


آموزش زبان.چگونه لهجه آمریکایی داشته باشیم؟

/how-to-speak-like-an-american-speaker

آموزش زبان.چگونه لهجه آمریکایی داشته باشیم؟


یادگیری زبان انگلیسی:نمک روی زخم پاشیدن به انگلیسی

/english-language-learning-adding-fuel-to-the-fire

چگونه به انگلیسی بگوییم"نمک روی زخم پاشاندن"؟


آموزش زبان انگلیسی:باهات موافقم!

/i-agree-with-you

آموزش زبان انگلیسی:باهات موافقم!چطوری در زبان انگلیسی بگیم"باهات موافقم"؟


آموزش زبان:I don't give a shit

/englishinstruction-i-don-t-give-a-shit

چطوری در زبان انگلیسی بگیم"برام مهم نیست"؟


کتاب رایگان گرامر برای تنبل‌ها