مقاطع تحصیلی به انگلیسی

دانلود ویدیو

مقاطع تحصیلی دانشگاه به انگلیسی_سال اولی تا چهارمی به انگلیسی چی میشه؟


اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


 freshman (سال اولی)

sophomore (سال دومی)

junior (سال سومی)

senior (سال چهارمی)

منتظر کامنت های ارزشمندتون هستم.