مقاطع تحصیلی به انگلیسی

دانلود ویدیو

مقاطع تحصیلی دانشگاه به انگلیسی_سال اولی تا چهارمی به انگلیسی چی میشه؟ freshman (سال اولی)

sophomore (سال دومی)

junior (سال سومی)

senior (سال چهارمی)

منتظر کامنت های ارزشمندتون هستم.