جستجو در وب‌سایت

گرامر زبان انگلیسی:فعل ها قسمت 4

/english-grammar-verbs-4

فعل های کمکی معمولاً به تنهایی در جمله نمی آیند و به یک فعل اصلی نیاز دارند.


گرامر زبان انگلیسی:فعل ها قسمت 3

/english-grammar-verbs-3

بعضی فعل ها در گرامر زبان انگلیسی معنای ظاهری یکسان ولی کاربردی متفاوت دارند.


فعل و زمان فعل

/blog/free-instruction/englishgrammar/verbs-and-verbs-tenses