thank you

آموزش زبان.به جای thank you چی بگیم؟

/thank-you

7 جایگزین برای  thank you


کتاب رایگان گرامر برای تنبل‌ها