question tags گرامر

question tags گرامر

/english-grammar-question-tags

question tags گرامر، سؤالات کوتاهی هستند که در پایان جمله می آیند.


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉