گرامر gerund and infinitive

گرامر infinitive + کامل ترین توضیحات و مثال ها

/english-grammar-gerund-and-infinitive-clause-3

گرامر infinitive


اسم مصدر در انگلیسی چیست؟ + توضیحات عالی

/english-grammar-gerund-and-infinitive-2

اسم مصدر در انگلیسی چیست؟


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان