گرامر زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی:نمک روی زخم پاشیدن به انگلیسی

/english-language-learning-adding-fuel-to-the-fire

چگونه به انگلیسی بگوییم"نمک روی زخم پاشاندن"؟


گرامر زبان انگلیسی:فعل ها قسمت 4

/english-grammar-verbs-4

فعل های کمکی معمولاً به تنهایی در جمله نمی آیند و به یک فعل اصلی نیاز دارند.


گرامر زبان انگلیسی:فعل ها قسمت 3

/english-grammar-verbs-3

بعضی فعل ها در گرامر زبان انگلیسی معنای ظاهری یکسان ولی کاربردی متفاوت دارند.


گرامر زبان انگلیسی:فعل ها قسمت 2

/english-grammar-verbs-2

در گرامر زبان انگلیسی فاعل مفرد باید فعل مفرد داشته باشد.


گرامر زبان انگلیسی:فعل ها قسمت 1

/english-grammar-verbs-1

هر جمله ای در گرامر زبان انگلیسی یک فاعل و یک فعل اصلی دارد.


گرامر زبان انگلیسی:مصدر و اسم مصدر 3

/english-grammar-gerund-and-infinitive-clause-3

مصدر در گرامر زبان انگلیسی. مصدر حالت پایه فعل است. میتواند همراه با to یا تنهایی بیاید.


گرامر زبان انگلیسی:مصدر و اسم مصدر 2

/english-grammar-gerund-and-infinitive-2

در گرامر زبان انگلیسی اسم مصدر بعد از فعل های قطعیت می آیند.


گرامر زبان انگلیسی:مصدر و اسم مصدر 1

/english-grammar-gerund-and-infinitive-1

در گرامر زبان انگلیسی با اضافه کردن ing میتوان اسم مصدر یا وجه وصفی زمان حال ساخت.


گرامر زبان انگلیسی:relative clause 2

/english-grammar-relative-clause-2

عبارت های نسبی غیر تعریفی در موردی چیزی یا کسی به ما اطلاعات میدهد، ولی مشخص نمیکند.


گرامر زبان انگلیسی:relative clause 1

/relative-clause-1

در گرامر زبان انگلیسی عبارتی است که توضیحات بیشتری درباره شخص یا شی‌ء به ما میدهد.


تخفیف ۴۰ درصدی پائیزه
تخفیف ۴۰ درصدی تمام محصولات سایت به مدت محدود