کاهو به انگلیسی

سبزیجات به انگلیسی + تلفظ و توضیحات کامل

/vegetables

اسامی سبزیجات به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها