متن انگلیسی

آموزش زبان:I don't give a shit

/englishinstruction-i-don-t-give-a-shit

چطوری در زبان انگلیسی بگیم"برام مهم نیست"؟


هدیه رایگان
کتاب رایگان گرامر برای تنبل ها 2