متن انگلیسی

به تخمم نیست به انگلیسی + ویدیوی کامل و تلفظ

/englishinstruction-i-don-t-give-a-shit

به تخمم نیست به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه مقدماتی انگلیسی
صددرصد رایگان💰