ضمیرها در زبان انگلیسی

ضمیرها در زبان انگلیسی + توضیحات کامل و عالی

/english-grammar-pronouns

ضمیرهای متنوعی وجود دارد. هر کدام قاعده مخصوص به خود را دارند.


کتاب رایگان مکالمه مقدماتی انگلیسی
صددرصد رایگان💰