ضرب المثل باد آورده را باد میبرد

جستجو نتیجه ای نداشت!