سلام و احوال پرسی

سلام به انگلیسی؟

/17-ways-to-say-hello-in-english

17 روش برای احوال پرسی و سلام به انگلیسی


مکالمه انگلیسی احوال پرسی و سلام

/how-to-greet-in-english

مکالمه انگلیسی احوال پرسی و سلام


دانلود کتاب رایگان گرامر برای تنبل‌ها