سلام و احوالپرسی به انگلیسی برای کودکان

احوال پرسی انگلیسی + مکالمه و تلفظ عالی

/how-to-greet-in-english

مکالمه انگلیسی احوال پرسی و سلام


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها