زمان گذشته ساده

گرامر زبان انگلیسی:زمان گذشته ساده!

/simple-past-tense

گرامر زبان انگلیسی:زمان گذشته ساده!


کتاب رایگان گرامر برای تنبل‌ها