تو کفتم

اصطلاحات زبان:تو کفتم به انگلیسی چی میشه؟

/to-have-the-hots-for-someone

اصطلاحات زبان:تو کفتم به انگلیسی چی میشه؟


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉