توضیح گرامر gerund and infinitive

گرامر infinitive + کامل ترین توضیحات و مثال ها

/english-grammar-gerund-and-infinitive-clause-3

گرامر infinitive


مصدر در زبان انگلیسی + توضیحات و مثال کامل

/english-grammar-gerund-and-infinitive-1

مصدر در زبان انگلیسی


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان