با ت خیر تولدت مبارک

با تاخیر تولدت مبارک به انگلیسی! توضیحات کامل + مثال

/happy-birthday-in-advance-or-happy-belated-birthday

با تاخیر تولدت مبارک به انگلیسی!


کتاب رایگان گرامر برای تنبل‌ها