اصطلاحات

حساب حسابه کاکا برادر! یعنی چه؟ توضیحات + مثال

/english-idioms-business-is-business

حساب حسابه کاکا برادر!


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉