آموزشگاه زبان

آموزش زبان:مخ زدن...!

/englishinstruction-hit-on

مخ زدن در زبان انگلیسی:چگونه بگوییم مخ کسی را زدیم؟


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉