با کسی پلکیدن به انگلیسیمعادل با کسی پلکیدن در زبان انگلیسی میشه:run around with