با کسی پلکیدن به انگلیسی


معادل با کسی پلکیدن در زبان انگلیسی میشه:run around with