با کسی پلکیدن به انگلیسی

معادل با کسی پلکیدن در زبان انگلیسی میشه:run around with