دلشوره دارم به انگلیسی


دانلود ویدیو دلشوره دارم به انگلیسی


برای گفتن دلشوره دارم در زبان انگلیسی از اصطلاح زیر استفاده میکنیم:

I have butterflies in my stomach

(دلشوره دارم)

این را هم بخوانید:حوصله ندارم به انگلیسی

بمیتونیم از فعل worryهم استفاده کنیم:

I worry

(من نگرانم-دلشوره دارم)

I am worried

(من دلشوره دارم)


دانلود مقاله دلشوره دارم به انگلیسی