مو به انگلیسی

واژه hair یک اسم است به معنی مو!

مقاله انواع دوست به انگلیسی رو هم بخوانید.

انواع مدل مو

دانلود ویدیو

long hair(موی بلند)

short hair(موی کوتاه)

wavy hair(موی موج دار)

curly hair(موی فر)

kinky hair(موی وزوزی)straight hair(موی صاف)

pepper and salt hair(موی جوگندمی)

brownish hair(موی قهوه ای)

reddish hair(موی قرمز)

corn rows hair(موی بافته شده)

bangs hair(موی چتری)


دانلود مقاله