حساب حسابه کاکا برادر

 کاکا برادر


حساب حسابه کاکا برادر!

مقاله مبتدی زبان انگلیسی را هم بخوانید.

در زبان انگلیسی برای گفتن حساب حسابه کاکا برادر می‌توانیم بگوییم:

(حساب، حسابه، کاکا برادر).Business is business


این اصطلاح به این معنی است که حساب و کتاب با دوستی و آشنایی بحثش جداست!


(من پولم را می‌خواهم. حساب، حسابه، کاکا برادر).I want my money back. business is business

(تو مرا می‌شناسی. حساب، حسابه، کاکا برادر).You know me, business is business

(او جدی است. حساب، حساب است، کاکا برادر).She is serious. Business is business