فرق on time و in timeدانلود ویدیو فرق on time و in time
وقتی‌که چند دقیقه قبل از ساعت مقرر به سر قرار برسیم، از in time  استفاده می‌کنیم. مثال زیر را  ببینید.👇

مقاله سلام به انگلیسی رو حتماً مطالعه کنید.🖐

  I had a class at 11, but I arrived at 10:57

(من ساعت ده کلاس داشتم، ولی ساعت ده و پنجاه‌وهفت دقیقه رسیدم)


وقتی‌که چند دقیقه دیرتر از ساعت مقرر، برسیم سر قرار، یا اینکه دقیقاً سر ساعت مقرر برسیم سر قرار از on time استفاده می‌کنیم. مثال زیر رو ببینید👇

I had a class at 11, but I arrived at 11:03

(من ساعت یازده کلاس داشتم، ولی ساعت یازده و سه دقیقه رسیدم)


اگر فرق بین in time و on time را یاد گرفتید سؤال زیر را جواب بدهید👇

👇I had a meeting at 11, and I arrived at 11, so I am

on time👉

in time👉

دانلود مقاله فرق on time و in time