آرایشگاه به انگلیسیBarber shop(آرایشگاه مردانه)

Barbers shop(آرایشگاه مردانه)

Hairdressing saloon(آرایشگاه)

Beauty salon(آرایشگاه زنانه)

Beauty shop(آرایشگاه زنانه)

دانلود ویدیو